PODROČJA DELA

INŽENIRSKA GEOLOGIJA: karakteristike hribin, erozija
GEOMEHANIKA: geomehanska poročila za temeljenje objektov
EROZIJA – ARSO; Direkcija za vode: poročila za izdajo vodnega soglasja, hidro-geološka poročila za ponikanje meteornih voda
HIDROGEOLOGIJA: vodovarstvena poročila – podtalnica, vrtine za pitno vodo, raziskave – črpalni preizkusi in projekt ogrevanja toplotne črpalke

  NADZORI: zemeljska dela in temeljenje objektov
  NADZORI: sanacije pobočnih premikanj
  MERITVE: ustreznost / zbitost nasutja (dinamični penetrometer)

  DRUGA STROKOVNA PODROČJA DELA
  – VN podzemni kabli (toplotne prevodnosti hribin, TBF zasipi)
  – VN daljnovodi (temeljenje, geomehanski nadzori)
  – inženirsko – geološko kartirenje (GIS, geološke baze)