INŽENIRSKA GEOLOGIJA, EROZIJA

INŽENIRSKA GEOLOGIJA:
karakteristike hribin, stabilnostne razmere

EROZIJA – ARSO; Direkcija za vode:
ocena dejanske ogroženosti pred pobočnimi gibanji (zemeljski plazovi, erozijski procesi)
poročila za izdajo vodnega soglasja – hidro-geološka poročila
projekt drenažnega sistema,
določitev vodoprepustnsoti hribin,
izračuni ponikanje meteornih voda

NADZORI – INŽENIRSKA GEOLOGIJA:
sanacije pobočnih premikanj