KONTAKT

PODROČJE DELA PODJETJA
inženirska geologija, hidrogeologija, geomehanika – raziskovanje

info@geo.si

+386 40 788 558

INŽENIRSKA GEOLOGIJA, EROZIJA

INŽENIRSKA GEOLOGIJA:
karakteristike hribin, stabilnostne razmere

EROZIJA – ARSO; Direkcija za vode:
ocena dejanske ogroženosti pred pobočnimi gibanji (zemeljski plazovi, erozijski procesi)
poročila za izdajo vodnega soglasja – hidro-geološka poročila
projekt drenažnega sistema,
določitev vodoprepustnsoti hribin,
izračuni ponikanje meteornih voda

NADZORI – INŽENIRSKA GEOLOGIJA:
sanacije pobočnih premikanj

GEOMEHANIKA

GEOMEHANIKA:
geomehanski elaborati za temeljenje objektov (raziskave temeljnih tal)

NADZORI – GEOMEHANIKA:
zemeljska dela in temeljenje objektov, temeljenje infrastrukturnih vodo

MERITVE:
ustreznost temeljenja – meritve utrditve planuma

HIDROGEOLOGIJA

HIDROGEOLOGIJA:
vodovarstvena poročila – podtalnica
vrtine za pitno vodo,
raziskave – črpalni preizkusi
projekt ogrevanja toplotne črpalke

DRUGA STROKOVNA PODROČJA DELA IN REFERENCE

DRUGA STROKOVNA PODROČJA DELA

– VN podzemni kabli (toplotne prevodnosti hribin, TBF zasipi)

– VN daljnovodi (temeljenje, geomehanski nadzori)

– inženirsko – geološko kartiranje (GIS, geološke baze)

REFERENCE

nadzori temeljenja VN daljnovodi

mednarodni kongresi (Trondheim, Singapur, Makao, Cavtat)

SLO elektro kongresi – Cigre Cired

baza raziskovalcev – osebne bibliografije COBISS